പ്രദർശനം - ജിയാങ്‌സു ഹൈക്രിയേറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് കോ., ലിമിറ്റഡ്.
  • bg

പ്രദർശനം

2017.10 ഹോങ്കോംഗ് മെഗാ ഷോ

2017-10 (1)
2017-10 (2)

2018.4 ഹോങ്കോംഗ് സമ്മാനവും പ്രീമിയം ഷോയും

2018-4 (1)
2018-4 (2)
2018-4 (3)

2018.10 ഹോങ്കോംഗ് മെഗാ ഷോ

2018-10 (1)
2018-10 (2)
2018-10 (3)
2019.4

2019.4 ഹോങ്കോംഗ് ഗിഫ്റ്റും പ്രീമിയം ഷോയും

2019.10

2019.10 ഹോങ്കോംഗ് മെഗാ ഷോ

2020-1

2020.1 ന്യൂറംബർഗ് അന്താരാഷ്ട്ര കളിപ്പാട്ട മേള